Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto Obchodné podmienky platia pre Vás (ďalej len ako Používateľ našej Webovej lokality) a spoločnosť Secret Escapes Limited (ďalej len majiteľ tejto Webovej lokality, označovaný v týchto Obchodných podmienkach aj ako "my", "nás" a "naše"), v súvislosti s používaním našej Webovej lokality a s tým, ako spracovávame rezervácie, ktoré budete chcieť uskutočniť u dodávateľov dovoleniek alebo cestovateľských služieb. Tieto Obchodné podmienky budú platiť či už ste návštevník Webovej lokality, ale taktiež ak máte účet alebo ste u nás zaregistrovaný a ste Členom (podľa definície nižšie). Váš súhlas s dodržiavaním a záväznosťou týchto Obchodných podmienok sa považuje za udelený Vašim prvým použitím Webovej lokality. Ak nesúhlasíte s tým, že budete viazaný týmito Obchodnými podmienkami, musíte okamžite ukončiť používanie Webovej lokality, keďže pokračovanie v používaní Webovej lokality je vyjadrením akceptácie týchto Obchodných podmienok.

 

1.      Definície a interpretácia

V týchto Obchodných podmienkach budú mať nasledujúce výrazy nasledujúce významy:

o    "Akceptácia" znamená proces, pri ktorom spoločnosť Secret Escapes prijíma ponuku Člena na kúpu pobytu v hoteli, dovolenky alebo balíčka (vrátane prepravy), ktoré boli propagované na predaj na Webovej lokalite a/alebo bol klient o nich oboznámený akoukoľvek formou komunikácie zo strany Secret Escapes, ako je podrobne popísané v časti 7.2 týchto Obchodných podmienok;

o    "Účet" znamená osobné, platobné a overovacie údaje používané Používateľmi na prístup ku Službe a/alebo akémukoľvek komunikačnému systému na Webovej lokalite.

o    "Obsah"znamená akýkoľvek text, grafiku, zábery, audio, video, softvér, kompilácie údajov a akúkoľvek inú formu informácií, ktoré môžu byť uchované na počítači a sú zobrazené na Webovej lokalite alebo sú jej súčasťou.

o    "Členovia" znamenajú používatelia Webovej lokality, ktorí si vybrali, že sa nimi stanú a boli prijatí za členov Secret Escapes a musia dodržiavať tieto Obchodné podmienky spolu s akýmikoľvek inými podmienkami členstva, ktoré môže spoločnosť Secret Escapes z času na čas vydať pre Členov.

o    "Produkty" znamenajú produkty alebo služby, ktoré si Člen môže rezervovať u Dodávateľa cez Webovú lokalitu, čo môže zahŕňať dovolenkový balíček, ubytovanie, lety, zážitky, zájazdy alebo iné služby alebo produkty v oblasti cestovania, ktoré poskytujú Dodávatelia.

o    "Secret Escapes" znamená spoločnosť Secret Escapes Limited (registrovaná v Anglicku a Walese pod číslom 07026107) so sídlom na 4th Floor 29-35 Farringdon Road, London EC1M 3JF.

o    "Služba" znamená akékoľvek online zariadenia, nástroje, služby alebo informácie, ktoré spoločnosť Secret Escapes sprístupňuje prostredníctvom Webovej lokality buď teraz alebo v budúcnosti.

o    "Systém" znamená  akúkoľvek online komunikačnú infraštruktúru, ktorú spoločnosť Secret Escapes sprístupňuje prostredníctvom Webovej lokality buď teraz alebo v budúcnosti; toto zahŕňa, okrem iného, webový email, diskusné panely, zariadenia chatu naživo a emailové odkazy;

o    "Dodávatelia" znamená dodávatelia zájazdov, dovoleniek, produktov alebo iných služieb (buď cestovná kancelária, hotel, letecký prepravca, prevádzkovateľ pozemnej obsluhy alebo akýkoľvek iný dodávateľ alebo poskytovateľ), ktorí priamo zodpovedajú Členovi za Produkty, ktoré si u nich rezervuje.

o    "Používateľ(ia)" znamená akákoľvek tretia strana, ktorá vstupuje na Webovú lokalitu, nie je zamestnaná spoločnosťou Secret Escapes a nerobí tak v rámci svojho zamestnania, buď Člen alebo iná osoba;

o    "Webová lokalita" znamená webová lokalita Secret Escapes, na ktorú sa dá aktuálne vstúpiť prostredníctvom URL adresy www.secretescapes.com, spolu s akýmikoľvek subdoménami tejto lokality, pokiaľ nie sú výslovne vylúčené v Obchodných podmienkach, alebo akékoľvek iné URL adresy, ktoré spoločnosť Secret Escapes môže z času na čas určiť.

 

2.      Duševné vlastníctvo a podmienky použitia

1.           Vlastníctvo. Okrem výnimiek uvedených v odseku 2.2 nižšie, všetok obsah na Webovej lokalite (ak nebol pridaný Používateľmi a prijatý na Webovú lokalitu zo strany Secret Escapes), vrátane textu, grafiky, log, ikon, obrázkov, zvukových klipov, videoklipov, kompilácií údajov, rozloženia stránky, základného kódu a softvéru (vrátane autorského práva, databázy, ochranných známok, dizajnových práv alebo iných práv duševného vlastníctva v akejkoľvek podobe či už boli registrované alebo nie) je majetkom Secret Escapes, alebo našich pridružených firiem alebo poskytovateľov licencií. Pokračovaním v používaní Webovej lokality potvrdzujete, že takýto Obsah je chránený príslušnými britskými a medzinárodnými zákonmi o ochrane práv duševného vlastníctva a ďalšími zákonmi a že Obsah môžete používať iba na účely prezerania Obsahu a používať Webovú lokalitu v súlade s odsekom 2.2 nižšie.

2.           Povolené používanie. V súlade s týmito Obchodnými podmienkami môžete tlačiť, reprodukovať, kopírovať, distribuovať, ukladať alebo akýmkoľvek iným spôsobom opätovne používať Obsah z Webovej lokality len na osobné účely, pokiaľ to nie je uvedené inak na Webovej lokalite, alebo ak nebol na to pridelený predchádzajúci písomný súhlas zo strany Secret Escapes. Osobné použitie zahŕňa okrem iného, rekreačné použitie, sociálne použitie a použitie na vzdelávacie účely ako študent alebo učiteľ. Osobitne súhlasíte s tým, že:

                                 i.            nebudete používať Obsah Webovej lokality na komerčné účely, a

                               ii.            nebudete systematicky kopírovať obsah z Webovej lokality s cieľom vytvárania a zostavovania akejkoľvek formy komplexnej zbierky, kompilácie, adresára alebo databázy, ak nie je k tomu daný výslovný písomný súhlas zo strany Secret Escapes.

3.          Ochranné známky. Názov "Secret Escapes" a logo secretescapes sú ochrannými známkami spoločnosti Secret Escapes. Všetky ostatné ochranné známky, výrobné značky a obchodné názvy používané na tejto Webovej lokalite sú majetkom príslušných vlastníkov a sú používané spoločnosťou Secret Escapes na základe licencie na pridanie na Webovú lokalitu. Všetky tieto ochranné známky, výrobné značky alebo obchodné názvy nesmú byť reprodukované, kopírované, sťahované alebo inak využívané bez súhlasu Secret Escapes alebo príslušného vlastníka. Ochranné známky, výrobné značky, obchodné značky alebo logá zobrazené na Webovej lokalite nesmiete používať na žiaden účel.

4.           Práva duševného vlastníctva tretích strán. Tam, kde je to výslovne uvedené, určitý Obsah a Práva duševného vlastníctva v nich obsiahnuté prináležia tretím stranám. Na tento Obsah, pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak, sa nevzťahuje žiadne povolenie udelené podľa odseku 2 týchto Obchodných podmienok na použitie Obsahu z Webovej lokality. Akýkoľvek takýto obsah bude doprevádzaný oznamom s uvedením kontaktných údajov vlastníka a akýchkoľvek samostatných zásad alebo podmienok používania, ktoré sú relevantné.

5.          Obsah, ktorý môžete Vy alebo iní Používatelia načítať. Komentáre a iné materiály zverejnené na Webovej lokalite nie sú myslené ako rada, na ktorú by ste sa mali spoliehať. Secret Escapes sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti a záväzkov, ktoré vzniknú v dôsledku spoliehania sa na Obsah a iné komentáre/materiály ktoréhokoľvek Používateľa alebo ktorejkoľvek tretej strany. Tam, kde Secret Escapes poskytujú akékoľvek interaktívne služby na Webovej lokalite, spravíme všetko pre to, aby boli tieto služby poskytované a používané v súlade s týmito Obchodnými podmienkami, aj keď upozorňujeme, že nie sme povinní monitorovať alebo moderovať ktorékoľvek z týchto interaktívnych služieb. Vyhradzujeme si však právo odstrániť akýkoľvek Obsah alebo materiály pridané Vami alebo akýmkoľvek iným používateľom na Webovú lokalitu na základe nášho vlastného rozhodnutia.

 

           Odkazy na iné webové lokality

Táto Webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné lokality. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak, tieto lokality nie sú pod kontrolou Secret Escapes alebo našich pridružených firiem. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových lokalít a odmietame akúkoľvek zodpovednosť za ich používanie. Pridanie odkazu na inú lokalitu na tejto Webovej lokalite nie je myslené ako propagácia tejto lokality alebo strán, ktoré ich prevádzkujú.

 

           Odkazy na túto Webovú lokalitu

Tí, ktorí chcú umiestniť odkaz na túto Webovú lokalitu na iné lokality, tak môžu urobiť iba na domovskú stránku Webovej lokality www.secretescapes.com bez predchádzajúceho súhlasu. Priame odkazy (t.j. odkazy na konkrétne stránky v rámci lokality), zobrazenie v rámoch alebo iné takéto činnosti si vyžadujú výslovný predchádzajúci písomný súhlas zo strany Secret Escapes. Ak chcete zistiť viac, napíšte nám na info@travelist.sk.

 

           Služba

0.           Prihlasovacie údaje. Keď vám boli poskytnuté prihlasovacie údaje na prístup na Webovú lokalitu ako Používateľovi (či už ako Členovi alebo registrovanému Používateľovi), je nutné zaobchádzať s týmito prihlasovacími údajmi ako dôvernými údajmi, ktoré nesmiete poskytnúť žiadnej tretej strane. Svoj Účet môžete vytvoriť a spravovať v rámci Webovej lokality Secret Escapes a my budeme uchovávať Vaše dáta v rámci sekcie Vášho Účtu na tejto Webovej lokalite v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov. Akémukoľvek Používateľovi máme právo zablokovať akékoľvek identifikačné kódy alebo prihlasovacie údaje (vrátane prístupu k svojmu Účtu), či už Vami zvolené alebo nami pridelené, kedykoľvek, ak podľa nášho názoru ste nedodržali ktorékoľvek z ustanovení týchto Obchodných podmienok.

1.           Čomu sa venuje spoločnosť Secret Escapes. Secret Escapes je exkluzívny klub pre cestovateľov určený len pre registrovaných Členov. Predáva (v mene Dodávateľov ako ich zástupca) hotelové pobyty, dovolenky a akciové balíčky. Každá rezervácia, ktorú Člen spraví prostredníctvom Secret Escapes u Dodávateľov sa bude skladať z jednej alebo viacerých ponúk, ktoré môžu byť k dispozícii v danom okamihu. Členovia si môžu rezervovať individuálne ponuky u Dodávateľov v rámci časového okna akcie v ponuke na Webovej lokalite. Napríklad môže byť v ponuke akcia na izby v Heartbreak Hotel s ponukou 1 a 2-dňových pobytov v štandardných a superior izbách. Ponuky môžu zahŕňať doplňujúce položky alebo služby ako jedlá alebo aktivity. Aby sa predišlo pochybnostiam, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v ponuke alebo akcii, ponuky zahŕňajú len ubytovanie. Všetky produkty uvedené na Webovej lokalite (alebo o ktorých boli Členovia oboznámení prostredníctvom e-mailovej komunikácie) podliehajú kritériu dostupnosti a Členovia súhlasia, že si preveria, či je ponuka pred rezerváciou stále k dispozícii.

2.           Secret Escapes vystupuje ako zástupca Dodávateľov, ktorých produkty sú zobrazené na Webovej lokalite, alebo sú o nich Členovia oboznámení. Secret Escapes si starostlivo vyberá Dodávateľov, pre ktorých pôsobí ako zástupca (na základe svojich skúseností, povesti, spätnej väzby o kvalite služieb, atď), aby Členovia mohli uzatvoriť zmluvu priamo s týmito Dodávateľmi o poskytnutí ponúkaných Produktov. Secret Escapes poskytuje príležitosť pre Členov, aby si u Dodávateľov rezervovali za skvelé ceny tým, že poskytuje Službu, avšak spoločnosť Secret Escapes nezodpovedá v žiadnom prípade za poskytovanie Produktov, ktoré si Členovia kúpia prostredníctvom Webovej lokality a všetky zmluvy o poskytnutí Produktov, ktoré si Používateľ kúpi, spadajú pod rezervačné podmienky platné pre príslušného Dodávateľa, s ktorým Člen uzatvorí zmluvu, o čom je Člen upovedomený v čase rezervácie. Secret Escapes nedokáže zaručiť kvalitu a úroveň Produktov ponúkaných na Webovej lokalite Dodávateľmi, pre ktorých spoločnosť Secret Escapes pôsobí ako zástupca. Akékoľvek sťažnosti v súvislosti s Produktmi, ktoré Člen kúpil od Dodávateľa, musí Člen predložiť priamo Dodávateľovi (pozri časť Reklamácie nižšie), keďže Dodávateľ priamo zodpovedá Vám za rezervácie, ktoré ste uskutočnili u Dodávateľa prostredníctvom Webovej lokality Secret Escapes.

3.           Ceny a podmienky Dodávateľov. Secret Escapes dojednáva zľavnené ceny u Dodávateľov. Predajná cena zobrazená na lokalite je zľavnená cena (vrátane provízie pre Secret Escapes).  Pri nákupe Produktov prostredníctvom lokality Secret Escapes bude Vaša zmluva uzatvorená s Dodávateľom (napr. hotelová spoločnosť) a nie Secret Escapes. Spoločnosť Secret Escapes vystupuje len ako zástupca Dodávateľa. Preto spoločnosť Secret Escapes nezodpovedá za podmienky alebo obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na akúkoľvek akciu zo strany Dodávateľa na predaj Produktu (ako napríklad nemožnosť zrušiť rezerváciu po jej vykonaní).  Na každú Vašu rezerváciu a kúpu Produktov prostredníctvom nejakej akcie na Webovej lokalite sa budú vzťahovať samostatné obchodné podmienky. Súhlasíte, že budete dodržiavať obchodné podmienky Dodávateľa, s ktorým ste uzatvorili zmluvu, vrátane pravidiel a obmedzení Dodávateľa, pokiaľ ide o dostupnosť a použitie cestovného a Produktov. Beriete na vedomie, že akékoľvek porušenie podmienok akéhokoľvek Dodávateľa môže spôsobiť zrušenie Vašej rezervácie, môže Vám byť zamietnutý prístup na všetky lety a do všetkých hotelov, ktoré sú súčasťou Produktov, ktoré ste si rezervovali, a/alebo viesť ku prepadnutiu peňazí, ktoré ste zaplatili za takúto rezerváciu a zaúčtovaniu na ťarchu Vášho účtu všetkých nákladov, ktoré vzniknú spoločnosti Secret Escapes v dôsledku takéhoto porušenia.

4.           Informácie o akciách. Všetky naše ceny sú zobrazené v eurách a vrátane DPH. Secret Escapes predáva pobyty v hoteloch a dovolenky za zľavnené ceny. Popisy akcií na Webovej lokalite uvádzajú ceny a čo je zahrnuté vo Vašom nákupe a tiež akékoľvek osobitné podmienky, ktoré sa naňho vzťahujú. Snažíme sa vyhnúť chybám v popisoch akcií a cenách. Avšak vyhradzujeme si právo opraviť chyby v popisoch akcií a cenách pred akceptovaním  Vašej objednávky. Pokiaľ to nie je v popise akcie uvedené inak, uvedené ceny sú za izby a nezahŕňajú ďalšie potenciálne náklady, ako sú cestovné náklady alebo miestne dane.

Plánujeme používať fotografie a popisy na poskytnutie presnej ilustrácie Produktov. Nemajú byť interpretované exaktne, napríklad nie je zaručené, že budete mať identický výhľad ako na propagačnej fotografii akcie.

Do informácií o akcii je zahrnutá aj percentuálna zľava. Tá porovnáva cenu v rámci našej akcie s "pultovou cenou", ktorú poskytuje hotel. Keď sú v akcii zahrnuté doplnkové služby (ako jedlo alebo aktivity), tieto prirátame k pultovej cene.

 

           Uskutočnenie rezervácie

0.           Informácie o akciách. Propagovanie Produktov na Webovej lokalite predstavuje "ponuku na uzatvorenie zmluvy".  Akékoľvek Produkty popísané na Webovej lokalite závisia od dostupnosti, a preto keď Člen uvedie požiadavku na rezerváciu Produktu, musíme skontrolovať dostupnosť pred tým, ako môžeme túto rezerváciu akceptovať. Žiadosť Člena o rezerváciu Produktu predstavuje ponuku na uzatvorenie zmluvy na nákup Produktu, avšak žiadna právne záväzná zmluva nenadobudne platnosť medzi Členom a Dodávateľom, až pokiaľ Dodávateľ nepotvrdí (ako bol Člen informovaný vopred zo strany Secret Escapes), že rezervácia bola akceptovaná.

1.           Aby mohla byť rezervácia Produktu akceptovaná, je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

                               0.            Člen musí vyjadriť záujem o kúpu Produktu na Webovej lokalite.

                               1.            Secret Escapes vydá automatizované online potvrdenie prijatia rezervácie. Upozorňujeme, že takéto automatické potvrdenie nie je akceptáciou žiadosti o rezerváciu, ale potvrdením, že žiadosť o rezerváciu bola prijatá a že spoločnosť Secret Escapes bude kontaktovať Dodávateľa pre kontrolu dostupnosti pred tým, ako zmluva vstúpi do platnosti.

                               2.            Secret Escapes (po vydaní automatizovanej odpovede uvedenej v časti 6.2.2 vyššie) skontroluje, či žiadne informácie o Produkte nie je potrebné opraviť a či neexistujú nejaké náhodné chyby alebo opomenutia, a zistí dostupnosť Produktu u príslušného Dodávateľa. V prípade, že akékoľvek takéto chyby alebo opomenutia je potrebné opraviť, alebo Produkt už nie je k dispozícii, spoločnosť Secret Escapes oznámi túto skutočnosť Členovi, akonáhle to bude možné.

                               3.            Po kontrole Produktu zo strany Secret Escapes, o ktorého rezerváciu Člen požiadal, bude Secret Escapes informovať Člena, či je možné Produkt rezervovať odoslaním oznámenia prostredníctvom e-mailu o tom, že rezervácia u Dodávateľa bola uskutočnená; takéto oznámenie slúži ako akceptácia rezervácie Produktu v mene Dodávateľa. Následne vzniká právne záväzná zmluva medzi Členom a príslušným Dodávateľom o poskytnutí Produktu v súlade s obchodnými podmienkami príslušného Dodávateľa.

2.           Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť Secret Escapes si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť informácie o Produkte alebo stiahnuť Produkt kedykoľvek až do okamihu akceptácie v prípade, že zistí nejakú chybu alebo opomenutie týkajúce sa informácií o Produkte alebo v prípade, že dostanú žiadosť na stiahnutie Produktu zo strany Dodávateľa.

3.           Pred vykonaním rezervácie sa uistite, že ste oprávnený a schopný vycestovať v termínoch dovolenky do Vami zvolenej destinácie.

4.          Ak máte nejaké špeciálne požiadavky, dajte nám vedieť pri uskutočnení rezervácie. Spoločnosť Secret Escapes sa pokúsi odovzdať všetky odôvodnené požiadavky Dodávateľom, ale nemôže zaručiť, že tieto požiadavky budú Dodávateľmi Produktov aj splnené. Spoločnosť Secret Escapes nemôže akceptovať rezervácie, ktoré sú podmienené splnením špeciálnej požiadavky.

5.          Ak máte zdravotný problém, ktorý by mohol ovplyvniť Vašu rezerváciu, dajte nám vedieť pred dokončením rezervácie, aby sme mohli zistiť, či je Produkt pre Vás vôbec vhodný.

6.           Pri väčšine našich akcií je k dispozícii funkcia "podržania". Funguje to tak, že Člen zaplatí poplatok 25 EUR za podržanie termínu počas trvania akcie. Aby sa predišlo pochybnostiam, "podržanie" ponuky nepredstavuje rezerváciu alebo uzatvorenie zmluvy o kúpe určitého produktu, len to zabráni iným Členom Secret Escapes, aby si rezervovali túto ponuku. Podržanie NIE JE záloha na rezerváciu a nepredstavuje garantovanú, dokončenú alebo potvrdenú rezerváciu. V prípade, že spoločnosť Secret Escapes musí zrušiť podržanie kvôli tomu, že termín bol uzatvorený zo strany Dodávateľa, pripíšeme na Váš účet Secret Escapes 25 EUR, ale bohužiaľ nemôžeme niesť zodpovednosť za všetky dodatočné náklady, ktoré vám ako Členovi vzniknú (napríklad, ak bola preprava už rezervovaná samostatne).

7.           Hneď po dokončení Vašej rezervácie a platby za Produkt (v súlade s odsekom 7 nižšie), Vám spoločnosť Secret Escapes vydá:

                               0.            príjmový doklad o rezervácii s údajmi príslušného Dodávateľa, ktorý poskytuje Produkt, ktorý ste si rezervovali. Upozorňujeme, že toto nie je úplné potvrdenie rezervácie so všetkými údajmi o Vašej ceste, atď. - to bude zaslané zo strany príslušného Dodávateľa oddelene a náš online príjmový doklad slúži len ako potvrdenie, že sme peniaze prijali v mene Dodávateľa a informácie o termínoch, na ktoré bol Produkt rezervovaný;

                               1.            ak ste si u Dodávateľa rezervovali Produkt, ktorý obsahuje iba let alebo balíček s letenkou, potom Vám vystavíme certifikát ATOL podľa licencie ATOL Dodávateľa s potvrdením údajov o peniazoch krytých licenciou ATOL Dodávateľa pri Produkte, ktorý si kúpil Člen spolu s informáciou o tom, kde môžete získať informácie o tom, čo to pre Vás znamená a koho treba kontaktovať, ak nastane nejaký problém. Spoločnosť Secret Escapes nie je držiteľom licencie ATOL, preto certifikát ATOL nebude vydaný v rámci licencie ATOL spoločnosti Secret Escapes, a to znamená, že v prípade, že Dodávateľ - držiteľ licencie ATOL, u ktorého ste urobili rezervováciu, sa stane platobne neschopným, potom Úrad pre civilné letectvo bude povinný preplatiť sumu, ktorú ste uhradili Dodávateľovi za produkt, na ktorý sa vzťahuje licencia ATOL Dodávateľa. Dodávateľ uvedený na Vašom certifikáte ATOL Vám poskytne služby uvedené na certifikáte ATOL (alebo vhodnú alternatívu). V niektorých prípadoch, keď to Dodávateľ nie je schopný zabezpečiť z dôvodov platobnej neschopnosti, môže namiesto neho poskytnúť služby, ktoré ste si zakúpili, iný držiteľ certifikátu ATOL alebo vhodnú alternatívu (bez dodatočných nákladov pre Vás). Súhlasíte, že budete akceptovať, aby za týchto okolností iný držiteľ certifikátu ATOL splnil  tieto povinnosti a súhlasíte so zaplatením akejkoľvek dlžnej sumy, ktorú máte uhradiť podľa Vašej zmluvy tomuto náhradnému držiteľovi certifikátu ATOL. Súhlasíte však, že v niektorých prípadoch nebude možné poveriť iného držiteľa certifikátu ATOL, v takom prípade budete mať nárok uplatniť reklamáciu v rámci schémy ATOL (alebo prípadne u vydavateľa svojej kreditnej karty). Ak Dodávatelia uvedení na Vašom certifikáte ATOL nie sú schopní poskytnúť uvedené služby (alebo vhodnú alternatívu prostredníctvom alternatívneho držiteľa certifikátu ATOL alebo inak) z dôvodu platobnej neschopnosti, správcovia Air Travel Trust Vám uhradia platbu (alebo prenesú na Vás výhodu) v rámci schémy ATOL. Súhlasíte s tým, že výmenou za takúto platbu alebo priznanú výhodu na správcov Air Travel Trust postúpite akékoľvek a všetky nároky, ktoré máte alebo môžete mať v budúcnosti v dôsledku alebo v súvislosti s neposkytnutím služieb, vrátane všetkých nárokov voči nám, cestovnej kancelárii (alebo prípadne voči vydavateľovi Vašej kreditnej karty). Tiež súhlasíte s tým, že všetky tieto nároky môžu byť znovu postúpené na iný subjekt, ak tento iný subjekt zaplatil sumy, ktoré ste si nárokovali v rámci schémy ATOL.

8.           Keď dostanete dokumenty ku svojmu hotelovému pobytu/dovolenke, skontrolujte správnosť údajov; v prípade cesty do zahraničia, prosím skontrolujte, či je meno a vek na dokumente shodné s menom a vekom v pase.  

9.           V prípade, že letenky a/alebo cestovné doklady nebudú doručené poštou alebo e-mailom, Secret Escapes za to nebudú niesť zodpovednosť. Ak ich nedostanete, obráťte sa na hotel/cestovnú kanceláriu.

           Platobné podmienky

0.           Faktúry a platby. Akceptujeme len platby kreditnou alebo debetnou kartou alebo cez PayPal. Pre Vaše pohodlie a v záujme ochrany Vašich platobných údajov všetky platby prebiehajú  prostredníctvom zabezpečeného servera nášho online poskytovateľa pre spracovanie platieb a hneď po správnom zadaní všetkých relevantných informácií budú platby automaticky prijaté. Faktúry budú okamžite zaslané prostredníctvom e-mailu a môžete sa k nim dostať kedykoľvek pomocou svojho účtu. Vaše súkromie a finančnú bezpečnosť berieme extrémne vážne - pre viacej informácií si pozrite naše Zásady ochrany osobných údajov.

1.           Platobné podmienky. Pri platení faktúr je veľmi dôležitý čas a žiadame Vás, aby ste si skontrolovali platnosť údajov svojej karty a či máte dostatok prostriedkov.

2.           Neúspešné platby. V prípade neúspešnej platby Vás požiadame o poskytnutie aktualizovaných platobných údajov. Môžeme dočasne pozastaviť Váš Účet, ak suma nebude uhradená po dobu dlhšiu ako 14 dní. Vyhradzujeme si právo účtovať úrok vo výške 4% ročne nad základnou sadzbou Bank of England na všetky sumy, ktoré budú nezaplatené po dobu dlhšiu ako 30 dní po vydaní našej faktúry.

3.           Vrátenie peňazí a storná. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom sumy, ktorú sme stiahli cez Vašu kartu, ihneď sa na nás obráťte. V prípade zistenia, že platba bola vykonaná omylom, sumu Vám okamžite vrátime na Vašu  kreditnú alebo debetnú kartu. Vracanie platieb je výlučne na rozhodnutí spoločnosti Secret Escapes.

4.           Kredit a motivačné odmeny. Neexistuje žiadny limit na sumu Produktov Secret Escapes, ktoré môžete získať. A veľmi by sme chceli, aby ste o nás povedali všetkým priateľom. Avšak, ak sa pokúsite získať ďalší kredit prostredníctvom falšovania účtov alebo vytvárania viacerých falošných účtov, potom to nebude považované za platné a kredit bude pri takomto zistení zrušený. Ak získate kredit prostredníctvom motivačnej odmeny za rezerváciu Produktov prostredníctvom Webových lokalít, potom takýto kredit zostane na Vašom Účte po dobu až 12 mesiacov (pokiaľ nie je uvedený skorší dátum vypršania platnosti), po tejto dobe akýkoľvek kredit na Vašom Účte bude automaticky zmazaný.

 

           Zmeny

0.           Pokiaľ nebude uvedené inak v popise Produktu, po akceptácii sú všetky akcie na Produkty konečné a nemenné. Pokiaľ Dodávateľ umožní zmeny alebo storná, môže byť za ne účtovaný poplatok podľa vlastných obchodných podmienok Dodávateľa.

1.          Aj keď rezervácie uskutočnené prostredníctvom Webovej lokality Secret Escapes majú zásadu, že sú v plnej miere nevypovedateľné a nezakladajú nárok na vrátenie peňazí, ak si Člen želá uskutočniť zmenu  rezervácie Produktu u Dodávateľa, potom spoločnosť Secret Escapes vyvinie primerané úsilie, aby pomohlo Členovi pri pokuse zmeniť alebo zrušiť rezerváciu, ale nemôže dať žiadnu záruku, že takéto pokusy budú úspešné a nebude niesť zodpovednosť za akékoľvek prípadné poplatky, ktoré Člen bude musieť zaplatiť, aby nadobudla platnosť každá takáto zmena alebo úprava.

2.          Upozorňujeme, že ak obchodné podmienky Dodávateľa zahŕňajú ustanovenia súvisiace so zmenami a stornami rezervácií, takéto podmienky nebudú pre Dodávateľa záväzné, keď sa rezervácia spraví na Produkty zobrazené na Webovej lokalite Secret Escapes. Je to preto, že zľavnené ceny, ktoré spoločnosť Secret Escapes zaistila u Dodávateľa, sú postavené na zásade konečnosti a nemennosti. Členovia by si teda mali byť vedomí, že akékoľvek storno podmienky alebo ustanovenia týkajúce sa zmeny Produktov rezervovaných cez Webovú lokalitu Secret Escapes, budú považované za nevypovedateľné a bez nároku na vrátenie peňazí, pokiaľ to nie je uvedené inak alebo pokiaľ s tým Dodávateľ súhlasil v písomnej forme.

3.          V závislosti od dôvodu storna sa Vám môže podariť dosiahnuť preplatenie akýchkoľvek storno poplatkov (mínus príslušná spoluúčasť) podľa podmienok Vášho poistného krytia. Všetky poistné nároky musia byť predložené priamo príslušnej poisťovni.

 

           Storná zo strany Dodávateľov

0.          Väčšinou ide o malé zmeny. Občas Vás musíme informovať o "významnej zmene", ktorú môže Dodávateľ spraviť. Významnou zmenou je zmena vykonaná pred odchodom, s ohľadom na informácie nám poskytnuté v čase rezervácie, pri ktorej sa dá logicky očakávať, že bude mať významný vplyv na Váš pobyt. V nepravdepodobnom prípade, že Dodávateľ zruší alebo zmení rezerváciu Produktu po dokončení rezervácie, budeme Vás o tom informovať čo najskôr. Ak je čas urobiť to pred odchodom, budeme sa snažiť zabezpečiť u Dodávateľa ponuku pre Vás z nasledujúcich možností (v závislosti od typu Produktu, ktorý ste si rezervovali):

                               0.            (pri významných zmenách) akceptovať zmenené podmienky; alebo

                               1.            pri rezervácii len hotela možnosť akceptovať ponúkanú alternatívu alebo zrušiť rezerváciu s úplným vrátením peňazí. V prípade, že Dodávateľ neponúka žiadnu alternatívu, dá nám pokyn stornovať s vrátením celej sumy; alebo

                               2.            kúpiť náhradný balíček od Dodávateľa, ktorého štandard zodpovedá pôvodne rezervovanému, ak je k dispozícii. Musíte uhradiť príslušnú sumu takéhoto balíčka. To znamená, že zaplatíte viac, ak bude balíček drahší, alebo Vám budú vrátené peniaze, ak bude lacnejší; alebo

                               3.            stornujete alebo prijmete storno, v takom prípade Vám bude okamžite vrátená plná suma peňazí, ktoré ste zaplatili príslušnému Dodávateľovi.

Upozornenie: Ako zástupca Dodávateľa Vás upozorňujeme, že v prípade, že zmena bude iba malá, Dodávateľ nemusí poskytnúť možnosti uvedené vyššie. Zmena času letu o menej ako 12 hodín, alebo leteckej spoločnosti alebo typu lietadla (ak nastanú) alebo cieľového letiska sú zvyčajne považované za drobné zmeny. Keď sa vyskytnú storná alebo zmeny, Secret Escapes nebude niesť zodpovednosť za mimoriadne náklady vzniknuté napríklad na cestovné alebo iné ubytovanie, ktoré si môžete uplatniť zo svojho cestovného poistenia.

1.          V zriedkavých prípadoch, kedy Dodávateľ zruší Vašu rezerváciu po tom, ako bola akceptovaná, budete informovaný zo strany Dodávateľa, alebo spoločnosťou Secret Escapes, ktorá koná v jeho mene. Keďže Secret Escapes vystupuje ako zástupca iných Dodávateľov a Vaša zmluva je po rezervácii uzatvorená s Dodávateľom, budeme Vám poskytovať podporu pre vrátenie platby alebo zmenu dátumov. Spoločnosť Secret Escapes nebude niesť zodpovednosť za náklady spojené so stornom zo strany Dodávateľa. To je dôvod prečo vždy odporúčame zakúpiť si cestovné poistenie na krytie voči zrušeniu  rezervácie.

           Storno z Vašej strany

Aj keď naše rezervácie sú z princípu v plnej miere nevypovedateľné a bez nároku na vrátenie peňazí, v prípade, že nás požiadate o zrušenie Vašej rezervácie, obrátime sa na príslušného Dodávateľa. Vy ste však tiež viazaný jeho obchodnými podmienkami a zrušenie rezervácie nebude vždy možné a ak bude, môžu Vám byť účtované poplatky.

Dôležitá informácia: Akékoľvek storno ovplyvňujúce letenky v rámci balíka od cestovnej kancelárie bude zahŕňať minimálne poplatky za zrušenie, ktoré sa rovnajú cene leteniek.

 

           Ukončenie a pozastavenie

V prípade, že niektorý Člen poruší tieto Obchodné podmienky, spoločnosť Secret Escapes si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť prístup Člena k Službe a Účtu, a pozastaviť členstvo. Akýkoľvek Používatelia so zakázaným prístupom sa nesmú pokúšať používať Webovú lokalitu pod iným menom alebo pomocou prístupových údajov iného používateľa s alebo bez povolenia tohto Používateľa.

 

           Reklamácie

0.           Ak ste nespokojný s akoukoľvek zložkou Produktov, ktoré ste si kúpili cez webovú lokalitu Secret Escapes a chcete podať reklamáciu, potom sa obráťte v danom čase priamo na príslušného Dodávateľa, ktorý sa môže pokúsiť vyriešiť všetky reklamované nedostatky (ak je to možné, dajte im reklamáciu v písomnej forme - niektorí Dodávatelia poskytujú formulár spätnej väzby). Ak stále nebudete spokojný, potom sa obráťte na Dodávateľa do 30 dní od svojho návratu. Dodávateľ potom musí reagovať podľa smerníc ATOL (vzťahujú sa na Produkty, ktoré zahŕňajú  leteckú prepravu), ktoré vyžadujú potvrdenie o prijatí do 14 dní a úplnú odpoveď do 28 dní, alebo vysvetlenie v prípade premeškania lehôt uvedených vyššie.

1.           Ak Produkt zodpovedá popisu na Webovej lokalite, ale nie ste spokojný s akýmkoľvek aspektom Vášho zážitku, informujte o tom príslušného Dodávateľa. Bude sa zaoberať situáciou okamžite alebo sa bude zaoberať dotazom v adekvátnej lehote.  V týchto prípadoch Vám spoločnosť Secret Escapes nedokáže s reklamáciou pomôcť.

2.          Ak máte pocit, že Produkt nezodpovedá popisu na Webovej lokalite Secret Escapes, najprv sa obráťte na príslušného Dodávateľa. Informujte ale aj nás čo najskôr a my Vám budeme asistovať pri riešení situácie.

3.           V prípade problémov s letom alebo prepravou sa obráťte na Dodávateľa (bude Vám poskytnuté číslo pre núdzové volanie). Meškania letov, atď. musí riešiť Dodávateľ. Vždy si prečítajte všetky informácie, ktoré ste dostali od Dodávateľa a tiež jeho obchodné podmienky pred tým, ako vyrazíte na dovolenku. Spoločnosť Secret Escapes nenesie zodpovednosť za prípadné letové problémy, ktoré môžu ovplyvniť Váš pobyt; s týmito sa musíte obrátiť na príslušného Dodávateľa.

           Lety

V čase rezervácie nedokážeme vždy potvrdiť časy Vašich letov, ktoré poskytuje príslušný Dodávateľ. Časy letov uvedené na našej Webovej lokalite a/alebo uvedené v údajoch Vašej rezervácie sú orientačné a poskytnuté zo strany príslušného Dodávateľa, ktorých ich môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť. Príslušný Dodávateľ potvrdí časy letov, ktoré Vám boli pridelené. Tam, kde je uvedené okno letových časov, budú Vám pridelené letové časy v rámci tohto okna v závislosti od dostupnosti v deň, ktorý ste si rezervovali u príslušného Dodávateľa. Prípadné sťažnosti týkajúce sa letových časov, ktoré Vám boli poskytnuté v rámci daného okna, Dodávateľ nebude akceptovať.

Letové časy sú mimo našej kontroly. Určujú ich letecké spoločnosti a ovplyvňujú ich rôzne faktory vrátane zmeny trasy alebo zrušenie v dôsledku obmedzenia riadenia letovej prevádzky, poveternostných podmienok, prípadných technických problémov a schopnosti cestujúcich prihlásiť sa načas na odlet.

Konkrétne pokyny týkajúce sa odletu a informácie o ceste Vám budú zaslané spolu s Vašou letenkou alebo iným cestovným lístkom pred odchodom zo strany príslušného Dodávateľa, u ktorého ste uskutočnili rezerváciu. Musíte preto veľmi dôkladne skontrolovať letenky/e-letenky hneď po ich doručení a skontrolovať, či máte pridelené tie správne letové časy. Je možné, že letové časy sa budú meniť aj po odoslaní leteniek. My (v mene príslušného Dodávateľa) alebo Dodávateľ Vás bude kontaktovať čo najskôr, ak takáto situácia nastane. Prečítajte si časť obchodných podmienok Dodávateľa, ktorá súvisí s letmi. Keďže spoločnosť Secret Escapes vystupuje vo funkcii zástupcu, nebude mať voči Vám žiadnu zmluvnú zodpovednosť v súvislosti s letovým Produktom.

Podľa právnych predpisov EÚ (Nariadenie 261/2004), máte v niektorých prípadoch práva na náhradu a/alebo kompenzáciu od svojho leteckého prepravcu v prípade odmietnutia nástupu na palubu, zrušenia alebo meškania letov. Kompletné informácie o týchto právach budú zverejnené na letiskách EÚ a budú tiež k dispozícii u leteckých prepravcov. Avšak náhrada Vám v takýchto prípadoch automaticky nezakladá nárok na preplatenie nákladov na dovolenku. Vaše právo na náhradu a/alebo kompenzáciu od príslušného Dodávateľa bude vymedzené v obchodných podmienkach príslušného Dodávateľa. V prípade, že príslušný Dodávateľ Vám bude dlžiť určitú čiastku, akákoľvek platba, ktorú ste dostali od leteckej spoločnosti Vám bude od tejto sumy odpočítaná. Ak Vaša letecká spoločnosť nedodržiava tieto pravidlá, mali by ste sa sťažovať na oddelenie poradenstva pre cestujúcich a reklamácií CAA na +44 20 7453 6888 alebo navštívte www.caa.co.uk.

 

           Poistenie

Primerané cestovné poistenie na krytie rizík počas Vašej cesty je nevyhnutné. Uistite sa, že máte platné cestovné poistenie od času rezervácie svojej dovolenky pre krajiny, cez alebo do ktorých budete cestovať a na pokrytie aktivít, ktorým sa budete venovať počas dovolenky. Je nevyhnutné, aby všetci členovia skupiny, ktorá si rezervovala dovolenku, boli krytí poistením (v prípade rodín) alebo mali individuálne adekvátne poistné krytie. Musíte si prečítať všetky podmienky a informácie vzťahujúce sa ku každej poistnej zmluve, ktorú uzatvárate.

Prečítajte si pozorne údaje svojej poistnej zmluvy a vezmite si ju so sebou na dovolenku. Je Vašou povinnosťou zabezpečiť, aby poistné krytie, ktoré si kúpite, bolo vhodné a primerané pre Vaše konkrétne potreby.

 

           Ochrana súkromia

Používanie Webovej lokality sa tiež riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú zapracované do týchto Obchodných podmienok na základe tejto referencie a môžete si ich prečítať na nasledujúom odkaze.

 

           Vylúčenie zodpovednosti

0.          Spoločnosť Secret Escapes neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia, že Webová lokalita splní Vaše požiadavky, bude uspokojivej kvality, bude vhodná na konkrétny účel, nebude porušovať práva tretích strán, bude kompatibilná so všetkými systémami, bude bezpečná a všetky poskytnuté informácie budú presné. Neposkytujeme žiadnu záruku žiadnych konkrétnych výsledkov v dôsledku používania našich Služieb.

1.           Žiadna časť tejto Webovej lokality nepredstavuje radu a na Obsah tejto Webovej lokality sa nemôžete spoliehať pri robení akýchkoľvek rozhodnutí alebo robení akýchkoľvek krokov.

2.           Informácie na tejto Webovej lokalite neboli vytvorené s cieľom využiť ich na komerčné účely. Komerčné využitie Obsahu Webovej lokality je zakázané podľa odseku 2 týchto Obchodných podmienok. Každé takéto použitie predstavuje porušenie týchto Obchodných podmienok a spoločnosť Secret Escapes nevyhlasuje ani nezaručuje, že tento Obsah je vhodný na použitie  na komerčné účely, alebo že sa jedná o presné údaje a/alebo radu, na základe ktorej je možné robiť obchodné rozhodnutia.

3.           Hoci bolo vynaložené maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby všetky druhy služieb v ponuke Secret Escapes zodpovedali skutočným dostupným službám, spoločnosť Secret Escapes nie je zodpovedná za prípadné odchýlky od týchto popisov.

4.           Webová lokalita môže obsahovať názory, odporúčania, výroky a informácie poskytnuté tretími stranami. Secret Escapes neprehlasuje, nepotvrdzuje ani nezaručuje pravdivosť, presnosť a spoľahlivosť takéhoto Obsahu tretích strán, ani nepotvrdzuje akékoľvek názory alebo odporúčania vyjadrené týmito tretími stranami. Používatelia pochopili a súhlasia s tým, že si sťahujú alebo inak získavajú materiál alebo údaje cez Webovú lokalitu na základe vlastného uváženia a riziko spoliehania sa na obsah tretej strany podstupujú na vlastné nebezpečenstvo. Súhlasíte s tým, že budete výhradne sám zodpovedný za akékoľvek poškodenie svojho počítačového systému alebo stratu údajov, ktorá vznikne v dôsledku stiahnutia takéhoto materiálu alebo údajov.

5.           Spoločnosť Secret Escapes nebude niesť zodpovednosť za a neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie prezentované treťou stranou (vrátane Dodávateľov), vrátane tvorby cien, zodpovednosti v súvislosti s rezerváciami a stornami, plnenia akýkoľvek zmlúv uzatvorených medzi vami a Dodávateľmi alebo akékoľvek iné okolnosti, ktoré môžu vzniknúť počas Vašej cesty.

6.           Spoločnosť Secret Escapes nemôže zaručiť, že Webová lokalita neobsahuje počítačový vírus alebo čokoľvek iné, čo má kontaminujúce alebo deštruktívne vlastnosti. Nesmiete zneužívať Webovú lokalitu zavedením vírusov, trójskych koní, červov, logických bômb alebo iného materiálu, ktorý je škodlivý alebo technologicky škodlivý. Nesmiete sa pokúšať o získanie neoprávneného prístupu na Webovú lokalitu, server, na ktorom je uložená Webová lokalita, alebo akýkoľvek server, počítač alebo databázu pripojenú na Webovú lokalitu.

7.          Akékoľvek informácie o destinácii/atrakcii/zájazde/cestovaní na tejto Webovej lokalite  napísané alebo poskytnuté spoločnosťou Secret Escapes sú len pre informatívne účely. Spoločnosť Secret Escapes sa snaží zabezpečiť, aby takéto informácie boli presné, avšak neposkytuje žiadnu záruku, že takéto informácie presné sú. Tieto informácie nie sú súčasťou Vašej zmluvy s akoukoľvek treťou stranou (vrátane dodávateľov) a sú poskytované len ako doplnkový obsah. Spoločnosti Secret Escapes nebude prisudzovaná zodpovednosť za žiadnych okolností.

 

           Dostupnosť Webovej lokality

0.           Služba je poskytovaná "tak ako je" a na báze "ako je k dispozícii". Neposkytujeme žiadne prehlásenie ani záruku, že Služba bude bez nedostatkov a/alebo chýb, a/alebo dostupná.  V maximálnej miere povolenej zákonom neposkytujeme žiadne vyhlásenia alebo záruky (výslovené alebo naznačené), že Služba je vhodná pre konkrétny účel, kompatibilný s vybavením, ktoré využívate na prístup k Službe a/alebo je poskytovaná v uspokojivej kvalite.

1.           Prístup na Webovú lokalitu je povolený na dobu určitú a spoločnosť Secret Escapes si vyhradzuje právo na zrušenie alebo upravenie Služby poskytovanej na Webovej lokalite bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Secret Escapes nebude niesť žiadnu zodpovednosť pokiaľ z nejakého dôvodu Webová lokalita nebude k dispozícii kedykoľvek alebo na akékoľvek obdobie.

2.           Aj keď spoločnosť Secret Escapes vynakladá všetko úsilie, aby informácie a Obsah uvedený na Webovej lokalite boli aktuálne a presné, neposkytuje žiadne záruky, že informácie a/alebo Obsah na Webovej lokalite sú presné alebo aktuálne. Ak sa zistí, že niektorá z informácií a/alebo obsahu na Webovej lokalite nie je presná, potom Secret Escapes vyvinie adekvátne úsilie, aby opravilo akékoľvek chyby alebo opomenutia čo najskôr po ich oznámení.

3.           Spoločnosť Secret Escapes neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek narušenie alebo nedostupnosť Webovej lokality, ktorá vyplýva z vonkajších príčin vrátane zlyhania ISP zariadenia, zlyhania hostiteľského zariadenia, zlyhania komunikačnej siete, výpadku napájania, prírodných udalostí, vojnových udalostí alebo právnych obmedzení a cenzúry, alebo tam, keď Secret Escapes aktualizuje webové stránky akýmkoľvek spôsobom.

4.           Vy ste zodpovedný za zabezpečenie všetkých potrebných opatrení pre svoj prístup na Webovú lokalitu.

           Medzinárodné používanie

Nevyhlasujeme, že Obsah na Webovej lokalite je vhodný alebo dostupný na použitie na miestach mimo Spojeného kráľovstva a prístup k nemu z území, kde je tento Obsah nelegálny, je zakázaný. Ak sa rozhodnete získať prístup na Webovú lokalitu z miesta mimo Spojeného kráľovstva, robíte tak na základe vlastného rozhodnutia a ste zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov.

 

           Obmedzenie zodpovednosti

0.           V maximálnom rozsahu povolenom zákonom nebude spoločnosť Secret Escapes niesť  žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek priamu stratu alebo škodu, predvídateľnú alebo inú, vrátane nepriamych, následných, osobitných alebo exemplárnych škôd vyplývajúcich z používania Webovej lokality alebo akýchkoľvek informácií v nej obsiahnutých (vrátane Obsahu) alebo akéhokoľvek spoliehania sa na Webovú lokalitu alebo Produkty predávané  prostredníctvom Webovej lokality v mene Dodávateľov, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti alebo inak. Používatelia by si mali byť vedomí toho, že používajú Webovú lokalitu a jej Obsah na vlastné riziko.

1.           Podľa odseku 20.3 nižšie sa spoločnosť Secret Escapes zrieka akejkoľvek zodpovednosti, prehlásení, záruk, či už výslovných alebo naznačených zákonom, zvyklosťou alebo používaním v súvislosti s informáciami (vrátane obsahu) obsiahnutými na tejto Webovej lokalite. Toto nebude mať vplyv na Vaše zákonné práva v rámci zákonov Anglicka.

2.           Nič v týchto Obchodných podmienkach nevylučuje alebo neobmedzuje zodpovednosť Secret Escapes za prípad smrti alebo osobného zranenia v dôsledku nedbanlivosti alebo podvodu zo strany Secret Escapes.

3.           Hoci bolo vynaložené maximálne úsilie, aby tieto Obchodné podmienok prísne dodržiavali príslušné právne predpisy, v prípade, že niektorá z týchto Obchodných podmienok bude posúdená ako nezákonná, neplatná alebo inak nevymožiteľná, táto podmienka bude  považovaná za oddeliteľnú od týchto Obchodných podmienok a nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zvyšných Obchodných podmienok. Táto podmienka sa uplatní iba v jurisdikciách, kde bude konkrétna podmienka nezákonná.

           Nezrieknutie sa právneho nároku

V prípade, že ktorákoľvek zo strán týchto Obchodných podmienok nedokáže uplatniť svoje právo alebo opravný prostriedok obsiahnutý v tomto dokumente, nesmie to byť interpretované ako vzdanie sa tohto práva alebo opravného prostriedku.

 

           Predchádzajúce Obchodné podmienky

V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito Obchodnými podmienkami a ich predchádzajúcimi verziami, ustanovenia týchto Obchodných podmienok budú mať prednosť, pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak.

 

           Informácie o cestovaní

Upozorňujeme, že môžeme poskytnúť všeobecné informácie o požiadavkách na pas a víza pre Vašu cestu ale konkrétne požiadavky na pas a víza a ďalšie imigračné požiadavky sú na Vašej zodpovednosti a mali by ste si ich overiť na príslušných veľvyslanectvách a/alebo konzulátoch. Všetky informácie, ktoré poskytneme o týchto alebo súvisiacich záležitostiach (ako klíma, kedy cestovať, odevy, batožina, osobné veci atď.), majú slúžiť ako všeobecná pomôcka a v dobrej viere, ale my neprijímame zodpovednosť za rozhodnutia prijaté na základe poskytnutých informácií.

Požiadavky na cestovný pas, víza a zdravotný stav si v čase rezervácie môžete pozrieť na webovej lokalite ministerstva zahraničných vecí SR (www.mzv.sk). Je Vašou povinnosťou ešte pred cestou zabezpečiť, aby Vy a všetci členovia Vašej skupiny mali k dispozícii všetky potrebné cestovné a zdravotné doklady, a spĺňali akékoľvek iné imigračné požiadavkami. Ak Vy alebo niektorý člen Vašej skupiny nie je občanom SR alebo nemá pas občana SR, je potrebné skontrolovať požiadavky na pas a víza na veľvyslanectve alebo konzuláte krajiny alebo krajín, kam alebo cez ktoré cestujete. Ani my, ani Dodávatelia Produktov neprijímame žiadnu zodpovednosť, pokiaľ nebudete môcť cestovať, pretože ste nedodržal všetky pasové, vízové alebo imigračné požiadavky.

Uistite sa, že všetky cestovné doklady, pasy, víza a poistné zmluvy sú v poriadku a že prídete v dostatočnom predstihu na odbavenie na letisku. Môžno bude potrebné opätovne potvrdiť svoj let u leteckej spoločnosti pred odletom.

 

           Oznamy

Všetky oznámenia/komunikácie nám musíte doručiť emailom na info@travelist.sk. Takéto oznámenie bude považované za prijaté 3 dni po podaní na poštu v prípade zásielky 1. triedy, v deň odoslania, ak bude emailová správa prijatá počas pracovného dňa a v nasledujúci pracovný deň, ak bude emailová správa odoslaná cez víkend alebo v deň pracovného voľna.

           Rozhodujúce právo a jurisdikcia

Tieto Obchodné podmienky a vzťah medzi Vami a spoločnosťou Secret Escapes sa budú riadiť a interpretovať v súlade so zákonmi Anglicka a Walesu (vo vzťahu k zmluvným a mimozmluvným záležitostiam). Spoločnosť Secret Escapes aj Vy súhlasíte s tým, že sa podriadite výlučnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu v prípade akéhokoľvek sporu, ktorý vznikne medzi nami (či už zmluvnej a mimozmluvnej povahy).

 

           Vyššia moc

Akékoľvek meškanie alebo neplnenie zo strany Secret Escapes v zmysle týchto Obchodných podmienok nebude považované za porušenie týchto Obchodných podmienok a bude ospravedlnené do tej miery, v akej bolo zapríčinené udalosťou, ktorá bola mimo kontrolu spoločnosti Secret Escapes, okrem iného, vyššou mocou, výpadkom prúdu, prírodnou katastrofou, uzatvorením vzdušného priestoru a vládnymi obmedzeniami, nepriaznivými alebo veľmi sťaženými poveternostnými podmienkami, štrajkmi, občianskymi nepokojmi alebo ich hrozbou, alebo vojnou alebo jej hrozbou.

 

           Platobné podmienky

0.           Faktúry a platby

Akceptujeme len platby kreditnou alebo debetnou kartou alebo cez PayPal. Pre Vaše pohodlie a v záujme ochrany Vašich platobných údajov všetky platby prebiehajú  prostredníctvom zabezpečeného servera nášho online poskytovateľa pre spracovanie platieb a hneď po správnom zadaní všetkých relevantných informácií budú platby automaticky prijaté. Faktúry budú okamžite zaslané prostredníctvom e-mailu a môžete sa k nim dostať kedykoľvek pomocou svojho Účtu.

Vaše súkromie a finančnú bezpečnosť berieme extrémne vážne - pre viacej informácií si prečítajte naše Zásady ochrany osobných údajov.

 

1.       Platobné podmienky

Pri platení faktúr je čas veľmi dôležitý a žiadame vás, aby ste si skontrolovali platnosť údajov svojej karty a či máte na nej dostatok prostriedkov.

V prípade zlyhania platby Vás požiadame o poskytnutie aktualizovaných platobných údajov. Môžeme dočasne pozastaviť Váš Účet, ak suma nebude uhradená po dobu dlhšiu ako 14 dní. Vyhradzujeme si právo účtovať úrok vo výške 4% ročne nad základnou sadzbou Bank of England na všetky sumy, ktoré budú neuhradené po dobu dlhšiu ako 30 dní po vydaní našej faktúry.

 

2.       Vracanie peňazí a storná

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom sumy, ktorú sme stiahli cez Vašu kartu, obráťte sa na nás ihneď. V prípade zistenia, že platba bola vykonaná omylom, príslušnú sumu Vám okamžite vrátime na Vašu kreditnú alebo debetnú kartu.

Vracanie platieb je výlučne na rozhodnutí spoločnosti Secret Escapes.

 

3.       Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku

Upozorňujeme, že iba poskytujeme platformu pre Členov na nákup tovaru od poskytovateľov tretích strán a že ustanovenia o odstúpení od zmluvy o predaji na diaľku podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku 2000 sa nevzťahujú na Váš nákup položiek od poskytovateľov tretích strán prostredníctvom tejto Webovej lokality.

4.       Kredit a motivačné odmeny

Neexistuje žiadny limit na sumu kreditu Secret Escapes, ktorý môžete získať. A veľmi by sme chceli, aby ste o nás povedali všetkým priateľom. Avšak kredit získaný obchádzaním systému, napr. vytváraním viacerých falošných účtov, potom nebude považovaný za platný a kredit bude pri tomto zistení zrušený. Kredit za odporučenie priateľom môže byť uplatnený pri akomkoľvek nákupe, ktorý chcete uskutočniť v celkovej sume nad 100 EUR. Kredit za odporučenie priateľom nemôže byť použitý na nákup v nižšej hodnote, ako je uvedená suma. Táto  hranica 100 EUR sa nevzťahuje na iné formy kreditu (vrátený kredit, gesto dobrej vôle a podobne), ktoré môžu byť použité proti nákupu v akejkoľvek sume. Platnosť kreditu na Vašom účte bude do 12 mesiacov, pokiaľ nebude určený dátum vypršania platnosti.

 

           Zmeny Obchodných podmienok a týchto Pravidiel pre Používateľa

Spoločnosť Secret Escapes si vyhradzuje právo na zmeny týchto Obchodných podmienok, ako uzná za vhodné z času na čas, alebo ak to bude vyžadovať zákon. Akékoľvek zmeny budú okamžite zverejnené na Webovej lokalite a pri Vašom prvom použití lokality v nadväznosti na zmeny sa bude mať za to, že ste akceptovali podmienky novelizovaných Obchodných podmienok. V prípade, že nastanú podstatné zmeny v týchto Obchodných podmienkach, spoločnosť Secret Escapes vynaloží všetko primerané úsilie, aby Vás informovala, že boli vykonané zmeny, ale je Vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať aktualizácie týchto Obchodných podmienok. Každá verzia týchto Obchodných podmienok bude mať dátum účinnosti uvedený na začiatku Obchodných podmienok. Ak to nie je uvedené inak, aktuálne účinné Obchodné podmienky sa vzťahujú na Vaše používanie Webovej lokality a Služby.

 

           Celkový vzťah

0.           Tieto Obchodné podmienky a akékoľvek dokumenty alebo zásady spomenuté v tomto dokumente budú upravovať celkové vzťahy medzi stranami s vylúčením akýchkoľvek iných podmienok.

1.           Nie je úmyslom strán postúpiť akékoľvek práva na akékoľvek tretie strany na základe týchto Obchodných podmienok, a preto sa na tieto Obchodné podmienky nebude vzťahovať Zákon Spojeného kráľovstva o zmluvách (Právach tretích strán) z roku 1999.


          Riešenie sporov online

Európska komisia spustila online platformu, ktorá umožní spotrebiteľom riešiť mimosúdne spory. Táto poskytuje spotrebiteľom možnosť riešiť spory súvisiace s vašou online objednávkou najprv bez zásahu súdu. Platforma pre riešenie sporov je k dispozícii na externom odkaze http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Plattforma Komisie EÚ k riešeniu sporov online

www.ec.europa.eu/consumers/odr.