Všeobecné obchodné podmienky platné pri používaní stránky www.travelist.sk
§1 Základne informácie
1. Tieto Obchodné podmienky platia pre Vás (ďalej len ako Používateľ našej Webovej lokality) a spoločnosť Secret Escapes Limited, v súvislosti s používaním našej Webovej lokality a s tým, ako spracovávame rezervácie, ktoré budete chcieť uskutočniť u dodávateľov dovoleniek alebo cestovateľských služieb. Tieto Obchodné podmienky budú platiť či už ste návštevník Webovej lokality, ale taktiež ak máte účet alebo ste u nás zaregistrovaný a ste Používateľom (podľa definície nižšie). Váš súhlas s dodržiavaním a záväznosťou týchto Obchodných podmienok sa považuje za udelený Vašim prvým použitím Webovej lokality. Ak nesúhlasíte s tým, že budete viazaný týmito Obchodnými podmienkami, musíte okamžite ukončiť používanie Webovej lokality, keďže pokračovanie v používaní Webovej lokality je vyjadrením akceptácie týchto Obchodných podmienok. Secret Escapes Ltd je spoločnosť registrovaná vo Veľkej Británie číslo 07026107, adresa: 4 poschodie, 120 Holborn, Londýn EC1N 2TD . DIČ GB103138366.
2. Webová stránka je vedená spoločnosťou Travelist Sp. z o.o. so sídlom vo Varšave, Cicha 7 00-353, Varšava, zapísaná v Národnom súdnom registri vedenom Okresným súdom v meste Varšava 12. obchodné oddelenie, pod číslom KRS 0000440014 a číslom DIČ 7010359657 a IČO 146394313 s kapitálom vo výške 49500,00, e-mailová adresa info@travelist.sk, tel.: 421 2 33 527 618 ("Travelist").
3. V týchto Obchodných podmienkach budú mať nasledujúce výrazy nasledujúce významy:
3.1 "Akceptácia" znamená proces, pri ktorom spoločnosť Secret Escapes Ltd prijíma ponuku Používateľa na kúpu pobytu v hoteli, dovolenky alebo balíčka (vrátane prepravy), ktoré boli propagované na predaj na Webovej lokalite a/alebo bol klient o nich oboznámený akoukoľvek formou komunikácie zo strany Secret Escapes Ltd, ako je podrobne popísané v časti 3.2 týchto Obchodných podmienok;
3.2 "Zákazník" znamená všetky osobné, platobné a overovacie údaje používané Používateľmi na prístup ku Službe a/alebo akémukoľvek komunikačnému systému na Webovej lokalite.
3.3 "Obsah"znamená akýkoľvek text, grafiku, zábery, audio, video, softvér, kompilácie údajov a akúkoľvek inú formu informácií, ktoré môžu byť uchované na počítači a sú zobrazené na Webovej stránke www.travelist.sk alebo sú jej súčasťou.
3.4. "Používateľ" znamená používateľov www.travelist.sk, ktorí si vybrali, že sa nimi stanú a boli prijatí za členov Secret Escapes Ltd a musia dodržiavať tieto Obchodné podmienky spolu s akýmikoľvek inými podmienkami členstva, ktoré môže spoločnosť Secret Escapes Ltd z času na čas vydať pre Užívateľa. Týka sa to tiež tretích strán používajúcich webovú lokalitu, ktoré nie sú zamestnané spoločnosťou Travelist Sp. z o.o. alebo Secret Escapes Ltd nefungujúce v období zamestnania.
3.5 "Travelist" "my", "nás" a "naše" znamená spoločnosť Travelist Sp. z o.o., ktorá podporuje internetovú službu www.travelist.sk za Secret Escapes Ltd.
3.6 "Secret Escapes Ltd" znamená spoločnosť Secret Escapes Limited (registrovaná v Anglicku a Walese pod číslom 07026107) so sídlom na 4th Floor 29-35 Farringdon Road, London EC1M 3JF.
3.7 "Služba" znamená akékoľvek online zariadenia, nástroje, služby alebo informácie, ktoré spoločnosť Secret Escapes Ltd sprístupňuje prostredníctvom www.travelist.sk buď teraz alebo v budúcnosti.
3.8 "Systém" znamená akúkoľvek online komunikačnú infraštruktúru, ktorú spoločnosť Secret Escapes Ltd sprístupňuje prostredníctvom www.travelist.sk buď teraz alebo v budúcnosti; toto zahŕňa, okrem iného, webový email, diskusné panely, zariadenia chatu naživo a emailové odkazy;
3.9 "Webová lokalita" znamená webová lokalita www.travelist.sk spolu s akýmikoľvek subdoménami tejto lokality, pokiaľ nie sú výslovne vylúčené v Obchodných podmienkach.
3.10 "Dodávatelia" znamená dodávatelia zájazdov, dovoleniek, produktov alebo iných služieb (hotel, motel, apartmány, penzióny) zábavné parky, múzeá, plavby, vlakové a autobusové cesty, prepravy, prehliadky, poistenie a všetky iné produkty a služby spojené s cestovaním , ktoré môžu byť k dispozícii pre rezerváciu na stránke www.travelist.sk.
4. Stránka www.travelist.sk je komunikačná platforma medzi Používateľom a Dodávateľom, je vedená spoločnosťou Travelist Sp. z o.o. a je exkluzívnym klubom pre cestovateľov určeným len pre registrovaných Používateľov. Secret Escapes Ltd nie je zmluvnou stranou, len sprostredkovateľom v predaji hotelových ponúk, dovolenkových pobytov a organizovaných výletov (s cestou). Travelist nepôsobí ako sprostredkovateľ vo veci vyjednávania a uzatvárania akýchkoľvek zmúv medzi zákazníkom a ubytovacím zariadením. 
5. Každá rezervácia, ktorú Používateľ spraví prostredníctvom Secret Escapes Ltd u Dodávateľov sa bude skladať z jednej alebo viacerých ponúk, ktoré môžu byť k dispozícii v danom okamihu. Používatelia si môžu rezervovať individuálne ponuky u Dodávateľov v rámci časového okna akcie v ponuke na Webovej lokalite. Napríklad môže byť v ponuke akcia na izby v Heartbreak Hotel s ponukou 1 a 2-dňových pobytov v štandardných a superior izbách. Ponuky môžu zahŕňať doplňujúce položky alebo služby ako jedlá alebo aktivity.
6. Secret Escapes Ltd. a Travelist Sp. z o.o. dojednáva zľavnené ceny u Dodávateľov. Predajná cena zobrazená na lokalite je zľavnená cena (vrátane provízie pre Secret Escapes Ltd alebo Travelist Sp. z o.o.).
7. V súlade s článkom 1 odsek 4 spoločnosť Secret Escapes Ltd. ako aj Travelist SP. z o.o. nezodpovedá za podmienky alebo obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na akúkoľvek akciu zo strany Dodávateľa na predaj Produktu (ako napríklad nemožnosť zrušiť rezerváciu po jej vykonaní). Na každú Vašu rezerváciu a kúpu Produktov prostredníctvom nejakej akcie na Webovej lokalite sa budú vzťahovať samostatné obchodné podmienky. Súhlasíte, že budete dodržiavať obchodné podmienky Dodávateľa, s ktorým ste uzatvorili zmluvu, vrátane pravidiel a obmedzení Dodávateľa, pokiaľ ide o dostupnosť a použitie cestovného a Produktov. Beriete na vedomie, že akékoľvek porušenie podmienok akéhokoľvek Dodávateľa môže spôsobiť zrušenie Vašej rezervácie, môže Vám byť zamietnutý prístup na všetky lety a do všetkých hotelov, ktoré sú súčasťou Produktov, ktoré ste si rezervovali, a/alebo viesť ku prepadnutiu peňazí, ktoré ste zaplatili za takúto rezerváciu a zaúčtovaniu na ťarchu Vášho účtu všetkých nákladov, ktoré vzniknú spoločnosti Secret Escapes Ltd a Travelist Sp. z o.o. v dôsledku takéhoto porušenia.
§2. Duševné vlastníctvo
1. Okrem výnimiek uvedených v článku 2 odsek 5 nižšie, všetok obsah na Webovej lokalite (ak nebol pridaný Používateľmi a prijatý na Webovú lokalitu zo strany Secret Escapes Ltd), vrátane textu, grafiky, log, ikon, obrázkov, zvukových klipov, videoklipov, kompilácií údajov, rozloženia stránky, základného kódu a softvéru (vrátane autorského práva, databázy, ochranných známok, dizajnových práv alebo iných práv duševného vlastníctva v akejkoľvek podobe či už boli registrované alebo nie) je majetkom Secret Escapes Ltd, alebo našich pridružených firiem, alebo poskytovateľov licencií.
2. Pokračovaním v používaní Webovej lokality potvrdzujete, že takýto Obsah je chránený príslušnými britskými a medzinárodnými zákonmi.
3. S vylúčením článka 2 odsek 5 týchto podmienok môžete tlačiť, reprodukovať, kopírovať, distribuovať, ukladať alebo akýmkoľvek iným spôsobom opätovne používať Obsah z Webovej lokality len na osobné účely, pokiaľ to na Webovej lokalite nie je uvedené inak, alebo ak nebol na to pridelený predchádzajúci písomný súhlas zo strany Secret Escapes Ltd. Osobné použitie zahŕňa okrem iného, rekreačné použitie, sociálne použitie a použitie na vzdelávacie účely, ako študent alebo učiteľ. Osobitne súhlasíte s tým, že nebudete používať Obsah Webovej lokality na komerčné účely a nebudete systematicky kopírovať obsah z Webovej lokality s cieľom vytvárania a zostavovania akejkoľvek formy komplexnej zbierky, kompilácie, adresára alebo databázy, ak nie je k tomu daný výslovný písomný súhlas zo strany Secret Escapes Ltd.
4. Ochranné známky. Názov "Secret Escapes Ltd" a logo secretescapes sú ochrannými známkami spoločnosti Secret Escapes Ltd. Všetky ostatné ochranné známky, výrobné značky a obchodné názvy používané na tejto Webovej lokalite sú majetkom príslušných vlastníkov a sú používané spoločnosťou Secret Escapes Ltd na základe licencie na pridanie na Webovú lokalitu. Všetky tieto ochranné známky, výrobné značky alebo obchodné názvy nesmú byť reprodukované, kopírované, sťahované alebo inak využívané bez súhlasu Secret Escapes Ltd alebo príslušného vlastníka.
5. Práva duševného vlastníctva tretích strán. Tam, kde je to výslovne uvedené, určitý Obsah a Práva duševného vlastníctva v nich obsiahnuté prináležia tretím stranám. Na tento Obsah, pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak, sa nevzťahuje žiadne povolenie udelené podľa článku 2 odsek 3 týchto Obchodných podmienok na použitie Obsahu z Webovej lokality. Akýkoľvek takýto obsah bude doprevádzaný oznamom s uvedením kontaktných údajov vlastníka a akýchkoľvek samostatných zásad alebo podmienok používania, ktoré sú relevantné. Je možné opätovné použitie materiálov zo stránky bez písomného súhlasu len v prípadoch výnimkou prejednaných v treťom odseku britského zákona Copyright Designs and Patents Act z 1988 r. (Zákon o autorskom práve).
6. Táto Webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné lokality. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak, tieto lokality nie sú pod kontrolou Secret Escapes Ltd. alebo našich pridružených firiem. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových lokalít a odmietame akúkoľvek zodpovednosť za ich používanie. Pridanie odkazu na inú lokalitu na stránke www.travelist.sk nie je myslené ako propagácia tejto lokality alebo strán, ktoré ich prevádzkujú.
7. Tí, ktorí chcú umiestniť odkaz na túto Webovú lokalitu na iné lokality, tak môžu urobiť iba na domovskú stránku Webovej lokality www.secretescapes.com bez predchádzajúceho súhlasu. Priame odkazy (t.j. odkazy na konkrétne stránky v rámci lokality), zobrazenie v rámoch alebo iné takéto činnosti si vyžadujú výslovný predchádzajúci písomný súhlas zo strany Secret Escapes Ltd. Ak chcete zistiť viac, napíšte nám na info@travelist.sk

§3. Informácie o akciách
1. Všetky naše ceny sú zobrazené v eurách a vrátane DPH.
2. Secret Escapes Ltd predáva pobyty v hoteloch a dovolenky za zľavnené ceny. Popisy akcií na Webovej lokalite uvádzajú ceny a čo je zahrnuté vo Vašom nákupe a tiež akékoľvek osobitné podmienky, ktoré sa naňho vzťahujú.
3. Snažíme sa vyhnúť chybám v popisoch akcií a cenách. Avšak vyhradzujeme si právo opraviť chyby v popisoch akcií a cenách pred akceptovaním Vašej objednávky. Snažíme sa používať fotografie a popisy na poskytnutie presnej ilustrácie Produktov. Nemajú byť interpretované exaktne, napríklad nie je zaručené, že budete mať identický výhľad ako na propagačnej fotografii akcie. Pokiaľ to nie je v popise akcie uvedené inak, uvedené ceny sú za izby a nezahŕňajú ďalšie potenciálne náklady, ako sú cestovné náklady alebo miestne dane.
4. Do informácií o akcii je zahrnutá aj percentuálna zľava. Tá porovnáva cenu v rámci našej akcie s "pultovou cenou", ktorú poskytuje hotel. Keď sú v akcii zahrnuté doplnkové služby (ako jedlo alebo aktivity), tieto prirátame k pultovej cene.
5. Informácie o akciách. Propagovanie Produktov na Webovej lokalite predstavuje "ponuku na uzatvorenie zmluvy". Akékoľvek Produkty popísané na Webovej lokalite závisia od dostupnosti, a preto keď Používateľ uvedie požiadavku na rezerváciu Produktu, musíme skontrolovať dostupnosť pred tým, ako môžeme túto rezerváciu akceptovať. Žiadosť Používateľa o rezerváciu Produktu predstavuje ponuku na uzatvorenie zmluvy na nákup Produktu, avšak žiadna právne záväzná zmluva nenadobudne platnosť medzi Používateľom a Dodávateľom, až pokiaľ Dodávateľ nepotvrdí (ako bol Používateľ informovaný vopred zo strany Secret Escapes Ltd), že rezervácia bola akceptovaná.
6. Aby mohla byť rezervácia Produktu akceptovaná, je potrebné vykonať nasledujúce kroky: Používateľ musí vyjadriť záujem o kúpu Produktu na Webovej lokalite. Travelist Sp. z o.o. vydá automatizované online potvrdenie prijatia rezervácie. Travelist Sp. z o.o. v priebehu 5 pracovných dní skontroluje, či žiadne informácie o Produkte nie je potrebné opraviť a či neexistujú nejaké náhodné chyby alebo opomenutia, a zistí dostupnosť Produktu u príslušného Dodávateľa. V prípade, že akékoľvek takéto chyby alebo opomenutia je potrebné opraviť, alebo Produkt už nie je k dispozícii, spoločnosť Secret Escapes Ltd oznámi túto skutočnosť Používateľovi v priebehu 5 pracovných dní. V prípade, že Travelist Sp. z o.o. alebo Secret Escapes Ltd nepošlú oznámenie o chybách alebo opomenutiach v priebehu 5 pracovných dní od momentu poslania automatickej odpovede, objednávka Používateľa sa stáva záväzná. Takéto oznámenie slúži ako akceptácia rezervácie Produktu v mene Dodávateľa. V nepravdepodobnom prípade, kedy Travelist Sp. z o.o. nemôže akceptovať objednávku Používateľa (z dôvodu náhodnej chyby alebo opomenutia) Travelist Sp. z o.o. alebo Secret Escapes Ltd potvrdí e-mailom neschopnosť prijatia rezervácie. Potom zmluva medzi Dodávateľom a Používateľom nie je uzavretá a akceptovaná.
7. Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť informácie o Produkte alebo stiahnuť Produkt kedykoľvek až do okamihu akceptácie v prípade, že zistí nejakú chybu alebo opomenutie týkajúce sa informácií o Produkte alebo v prípade, že dostanú žiadosť na stiahnutie Produktu zo strany Dodávateľa.
8. Pred vykonaním rezervácie sa uistite, že ste oprávnený a schopný vycestovať v termínoch dovolenky do Vami zvolenej destinácie.
9. Ak máte zdravotný problém, ktorý by mohol ovplyvniť Vašu rezerváciu, dajte nám vedieť pred dokončením rezervácie, aby sme mohli zistiť, či je Produkt pre Vás vôbec vhodný.
10. Ak máte nejaké špeciálne požiadavky, dajte nám vedieť pri uskutočnení rezervácie. Spoločnosť Travelist Sp. z o.o. sa pokúsi odovzdať všetky odôvodnené požiadavky Dodávateľom, ale nemôže zaručiť, že tieto požiadavky budú Dodávateľmi Produktov aj splnené. Spoločnosť Travelist Sp. z o.o. nemôže akceptovať rezervácie, ktoré sú podmienené splnením špeciálnej požiadavky.
11. Po obdržaní dokumentov k svojmu hotelovému pobytu/dovolenke, skontrolujte správnosť údajov; v prípade cesty do zahraničia, prosím skontrolujte, či je meno a vek na dokumente v zhode s menom a vekom v pase.
12. V prípade, že letenky a/alebo cestovné doklady nebudú doručené poštou alebo e-mailom, Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd za to nenesú zodpovednosť. Pokiaľ ich neobdržíte, obráťte sa na hotel/cestovnú kanceláriu.
§4 Zmeny a storná
4.1 Zmeny a storná z Vašej strany
4.1.1 Používateľ súhlasí s tým, že všetky ponuky po akceptácii sú záväzné, pokiaľ to v popise predaja nie je uvedené inak.
4.1.2 V prípade, že Dodávateľ súhlasí so zmenou alebo stornom rezervácie, musíte vedieť, že Vám môžu byť účtované poplatky.
4.1.3 Travelist Sp. z o.o. sa bude snažiť pomôcť Používateľovi v prípade storna alebo všetkých zmien v rezervácii, avšak nemôže zaručiť, že pokusy budú úspešné. Nezodpovedá ani za všetky prípadné doplatky.
4.1.4 Aj keď naše rezervácie sú z princípu v plnej miere nevypovedateľné a bez nároku na vrátenie peňazí, v prípade, že nás požiadate o zrušenie Vašej rezervácie, obrátime sa na príslušného Dodávateľa. Vy ste však tiež viazaný jeho obchodnými podmienkami a zrušenie rezervácie nebude vždy možné a ak bude, môžu Vám byť účtované poplatky.
4.1.5 V závislosti od dôvodu storna sa Vám môže podariť dosiahnuť preplatenie akýchkoľvek storno poplatkov (mínus príslušná spoluúčasť) podľa podmienok Vášho poistného krytia. Všetky poistné nároky musia byť predložené priamo príslušnej poisťovni.
4.2 Zmeny a storná zo strany Travelist Sp. z o.o.
4.2.1 Travelist Sp. z o.o. zásadne nemení rezervácie. Môže sa však stať, že TRAVELIST Sp. z o.o. musí informovať užívateľa o významnej zmene v rezervácie.
4.2.2 Významnou zmenou je zmena vykonaná pred odchodom, s ohľadom na informácie nám poskytnuté v čase rezervácie, pri ktorej sa dá logicky očakávať, že bude mať významný vplyv na Váš pobyt.
4.2.3 Významné zmeny môžu zahŕňať nasledujúce zmeny vykonané Dodávateľom pred odchodom: zmena obsahujúca ubytovanie nižšieho štandardu alebo kategórie na celý alebo väčšinu pobytu, zmena hodiny príchodu o 12 hodín alebo viac, na Slovensku zmena miesta príchodu na také, ktoré je pre Používateľa menej pohodlné, overbooking v hoteli. V prípade okružných trás kľúčová zmena trasy vyhýbajúca sa podstatne alebo úplne jednému alebo viacerým dôležitým miestam.
4.2.4 V prípade rezervácii zahŕňajúcich lety prosíme, aby ste sa oboznámili s podmienkami, ktoré ponúkajú organizátori výletov. V zriedkavých prípadoch, keď Dodávateľ vystornuje alebo zmení Vašu rezerváciu, Vás budeme informovať čo najskôr.
4.2.5 Ak je čas urobiť to pred odchodom, budeme sa snažiť zabezpečiť u Dodávateľa ponuku pre Vás z nasledujúcich možností (v závislosti od typu Produktu, ktorý ste si rezervovali: (pri významných zmenách) akceptovať zmenené podmienky; alebo pri rezervácii len hotela možnosť akceptovať ponúkanú alternatívu alebo zrušiť rezerváciu s úplným vrátením peňazí.
4.2.6 V prípade že poskytovateľ neponúkne žiadnu náhradnú alternatívu, bude vaša rezervácia stornovaná s vrátením celej sumy, alebo dostanete náhradný balíček od poskytovateľa, ktorého štandard zodpovedá pôvodnej rezervácii. Ak bude takýto balíček k dispozícii a jeho cena bude odlišná od ceny pôvodnej rezervácie, zvyšný rozdiel sa vyrovná doplatkom, alebo vrátením peňazí na váš účet. To znamená, že ak bude balíček drahší, zaplatíte viac alebo Vám budú vrátené peniaze, ak bude lacnejší; alebo stornujete alebo prijmete storno, v takom prípade Vám bude okamžite vrátená plná suma peňazí, ktoré ste zaplatili príslušnému Dodávateľovi.
Upozornenie: Ako zástupca Dodávateľa Vás upozorňujeme, že v prípade, že zmena bude iba malá, Dodávateľ nemusí poskytnúť možnosti uvedené vyššie. Zmena času letu o menej ako 12 hodín, alebo leteckej spoločnosti alebo typu lietadla (ak nastanú) alebo cieľového letiska sú zvyčajne považované za drobné zmeny.

4.2.7 Keď sa vyskytnú storná alebo zmeny, Travelist Sp. z o.o. alebo Secret Escapes Ltd nebude niesť zodpovednosť za mimoriadne náklady vzniknuté napríklad na cestovné alebo iné ubytovanie, ktoré si môžete uplatniť zo svojho cestovného poistenia.
Dôležitá informácia: Akékoľvek storno ovplyvňujúce letenky v rámci balíka od cestovnej kancelárie bude zahŕňať minimálne poplatky za zrušenie, ktoré sa rovnajú cene leteniek.
4.3 Zmeny a storná zo strany Dodávateľa
4.3.1 V zriedkavých prípadoch, kedy Dodávateľ zruší Vašu rezerváciu po tom, ako bola akceptovaná, budete informovaný zo strany Dodávateľa, alebo spoločnosťou Travelist Sp. z o.o. alebo Secret Escapes Ltd, ktorá koná v jeho mene. Keďže Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd vystupuje ako zástupca iných Dodávateľov a Vaša zmluva je po rezervácii uzatvorená s Dodávateľom, budeme Vám poskytovať podporu pre vrátenie platby alebo zmenu dátumov.
4.3.2. Spoločnosť Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd nebude niesť zodpovednosť za náklady spojené so stornom zo strany Dodávateľa. To je dôvod, prečo vždy odporúčame zakúpiť si cestovné poistenie na krytie voči zrušeniu rezervácie.
§5 Ukončenie a pozastavenie
V prípade, že niektorý Používateľ poruší tieto Obchodné podmienky, spoločnosť Travelist Sp. z o.o. si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť prístup Používateľa k Službe a Účtu, a pozastaviť členstvo. Akýkoľvek Používatelia so zakázaným prístupom sa nesmú pokúšať používať Webovú lokalitu pod iným menom alebo pomocou prístupových údajov iného používateľa s alebo bez povolenia tohto Používateľa.
§6 Sťažností a reklamácie
1. Ak ste nespokojný s akoukoľvek zložkou Produktov, ktoré ste si kúpili cez webovú lokalitu Travelist Sp. z o.o. a chcete podať reklamáciu, potom sa obráťte v danom čase priamo na príslušného Dodávateľa, ktorý sa môže pokúsiť vyriešiť všetky reklamované nedostatky (ak je to možné, dajte im reklamáciu v písomnej forme - niektorí Dodávatelia poskytujú formulár spätnej väzby).
2. Ak stále nebudete spokojný, potom sa obráťte na Dodávateľa do 30 dní od svojho návratu. Dodávateľ potom musí reagovať podľa smerníc ATOL (vzťahujú sa na Produkty, ktoré zahŕňajú leteckú prepravu), ktoré vyžadujú potvrdenie o prijatí do 14 dní a úplnú odpoveď do 28 dní, alebo vysvetlenie v prípade premeškania lehôt uvedených vyššie.
3. Ak Produkt zodpovedá popisu na Webovej lokalite, ale nie ste spokojný s akýmkoľvek aspektom Vášho zážitku, informujte o tom príslušného Dodávateľa. Bude sa zaoberať situáciou okamžite alebo sa bude zaoberať dotazom v adekvátnej lehote. V týchto prípadoch Vám spoločnosť Travelist Sp. z o.o. nedokáže s reklamáciou pomôcť.
4. Ak máte pocit, že Produkt nezodpovedá popisu na Webovej lokalite Travelist Sp. z o.o., najprv sa obráťte na príslušného Dodávateľa. Informujte ale aj nás čo najskôr a my Vám budeme asistovať pri riešení situácie.
§7 Lety
1. V prípade problémov s letom alebo prepravou sa obráťte na Dodávateľa (bude Vám poskytnuté číslo pre núdzové volanie). Meškania letov, atď. musí riešiť Dodávateľ.
2. Vždy si prečítajte všetky informácie, ktoré ste dostali od Dodávateľa a tiež jeho obchodné podmienky pred tým, ako vyrazíte na dovolenku. Spoločnosť Secret Escapes Ltd a Travelist Sp. z o.o. nenesie zodpovednosť za prípadné letové problémy, ktoré môžu ovplyvniť Váš pobyt; s týmito sa musíte obrátiť na príslušného Dodávateľa.
3. V čase rezervácie nedokážeme vždy potvrdiť časy Vašich letov, ktoré poskytuje príslušný Dodávateľ. Časy letov uvedené na našej Webovej lokalite a/alebo uvedené v údajoch Vašej rezervácie sú orientačné a poskytnuté zo strany príslušného Dodávateľa, ktorý ich môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť.
4. Príslušný Dodávateľ potvrdí časy letov, ktoré Vám boli pridelené. Tam, kde je uvedené okno letových časov, budú Vám pridelené letové časy v rámci tohto okna v závislosti od dostupnosti v deň, ktorý ste si zarezervovali. Rezervácie týkajúce sa časov letov zobrazených v tomto okne nepríjimame.
5. Letové časy sú mimo našej kontroly. Určujú ich letecké spoločnosti a ovplyvňujú ich rôzne faktory vrátane zmeny trasy alebo zrušenie v dôsledku obmedzenia riadenia letovej prevádzky, poveternostných podmienok, prípadných technických problémov a schopnosti cestujúcich prihlásiť sa načas na odlet.
6. Konkrétne pokyny týkajúce sa odletu a informácie o ceste Vám budú zaslané spolu s Vašou letenkou alebo iným cestovným lístkom pred odchodom zo strany príslušného Dodávateľa, u ktorého ste uskutočnili rezerváciu. Musíte preto veľmi dôkladne skontrolovať letenky/e-letenky hneď po ich doručení a skontrolovať, či máte pridelené tie správne letové časy.

7. Je možné, že letové časy sa budú meniť aj po odoslaní leteniek. My (v mene príslušného Dodávateľa) alebo Dodávateľ Vás bude kontaktovať čo najskôr, ak takáto situácia nastane. Prečítajte si časť obchodných podmienok Dodávateľa, ktorá súvisí s letmi. Keďže spoločnosť Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd vystupuje vo funkcii zástupcu, nebude mať voči Vám žiadnu zmluvnú zodpovednosť v súvislosti s letovým Produktom.
§ 8 Poistenie
1. Primerané cestovné poistenie na krytie rizík počas Vašej cesty je nevyhnutné. Uistite sa, že máte platné cestovné poistenie od času rezervácie svojej dovolenky pre krajiny, cez alebo do ktorých budete cestovať a na pokrytie aktivít, ktorým sa budete venovať počas dovolenky.
2. Je nevyhnutné, aby všetci členovia skupiny, ktorá si rezervovala dovolenku, boli krytí poistením (v prípade rodín) alebo mali individuálne adekvátne poistné krytie.
3. Musíte si prečítať všetky podmienky a informácie vzťahujúce sa ku každej poistnej zmluve, ktorú uzatvárate. Prečítajte si pozorne údaje svojej poistnej zmluvy a vezmite si ju so sebou na dovolenku.
4. Je Vašou povinnosťou zabezpečiť, aby poistné krytie, ktoré si kúpite, bolo vhodné a primerané pre Vaše konkrétne potreby.
§ 9 Ochrana súkromia
1. Používanie Webovej lokality sa tiež riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú zapracované do týchto Obchodných podmienok na základe tejto referencie a môžete si ich prečítať v nasledujúcom odkaze.
2. Spoločnosť Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia, že Webová lokalita splní Vaše požiadavky, bude uspokojivej kvality, bude vhodná na konkrétny účel, nebude porušovať práva tretích strán, bude kompatibilná so všetkými systémami, bude bezpečná a všetky poskytnuté informácie budú presné.
3. Neposkytujeme žiadnu záruku žiadnych konkrétnych výsledkov v dôsledku používania našich Služieb. Žiadna časť tejto Webovej lokality nepredstavuje radu a na Obsah tejto Webovej lokality sa nemôžete spoliehať pri robení akýchkoľvek rozhodnutí alebo robení akýchkoľvek krokov.
4. Informácie na tejto Webovej lokalite neboli vytvorené s cieľom využiť ich na komerčné účely. Komerčné využitie Obsahu Webovej lokality je zakázané podľa odseku 2 týchto Obchodných podmienok. Každé takéto použitie predstavuje porušenie týchto Obchodných podmienok a spoločnosť Travelist Sp. z o.o. alebo Secret Escapes Ltd nevyhlasuje ani nezaručuje, že tento Obsah je vhodný na použitie na komerčné účely, alebo že sa jedná o presné údaje a/alebo radu, na základe ktorej je možné robiť obchodné rozhodnutia.
5. Hoci bolo vynaložené maximálne úsilie na zabezpečenie toho, aby všetky druhy služieb v ponuke Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd zodpovedali skutočným dostupným službám, spoločnosť Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd nie je zodpovedná za prípadné odchýlky od týchto popisov. Webová lokalita môže obsahovať názory, odporúčania, výroky a informácie poskytnuté tretími stranami. Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd neprehlasuje, nepotvrdzuje ani nezaručuje pravdivosť, presnosť a spoľahlivosť takéhoto Obsahu tretích strán, ani nepotvrdzuje akékoľvek názory alebo odporúčania vyjadrené týmito tretími stranami.
6. Používatelia rozumejú a vyjadrujú súhlas so získaním materiálu alebo údajov cez Webovú lokalitu na základe vlastného uváženia a riziko spoliehania sa na obsah tretej strany podstupujú na vlastné nebezpečenstvo.
7. Súhlasíte s tým, že budete výhradne sám zodpovedný za akékoľvek poškodenie svojho počítačového systému alebo stratu údajov, ktorá vznikne v dôsledku stiahnutia takéhoto materiálu alebo údajov.
§ 10 Dostupnosť Webovej lokality
1. Služba je poskytovaná "tak ako je" a na báze "ako je k dispozícii". Neposkytujeme žiadne prehlásenie ani záruku, že Služba bude bez nedostatkov a/alebo chýb, a/alebo dostupná. V maximálnej miere povolenej zákonom neposkytujeme žiadne vyhlásenia alebo záruky (vyslovene alebo naznačené), že Služba je vhodná pre konkrétny účel, kompatibilný s vybavením, ktoré využívate na prístup k Službe a/alebo je poskytovaná v uspokojivej kvalite.
2. Spoločnosť Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd neprijíma žiadnu zodpovednosť za akékoľvek narušenie alebo nedostupnosť Webovej lokality, ktorá vyplýva z vonkajších pričin vrátane zlyhania ISP zariadenia, zlyhania hostiteľského zariadenia, zlyhania komunikačnej siete, výpadku napájania, prírodných udalostí, vojnových udalostí alebo právnych obmedzení a cenzúry, alebo tam, keď Secret Escapes Ltd aktualizuje webové stránky akýmkoľvek spôsobom.
3. Nevyhlasujeme, že Obsah na Webovej lokalite je vhodný alebo dostupný na použitie na miestach mimo Spojeného kráľovstva a prístup k nemu z území, kde je tento Obsah nelegálny, je zakázaný. Ak sa rozhodnete získať prístup na Webovú lokalitu z miesta mimo Spojeného kráľovstva, robíte tak na základe vlastného rozhodnutia a ste zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov.
§ 11 Obmedzenie zodpovednosti
1. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom nebude spoločnosť Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd niesť žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek priamu stratu alebo škodu, predvídateľnú alebo inú, vrátane nepriamych, následných, osobitných alebo exemplárnych škôd vyplývajúcich z používania Webovej lokality alebo akýchkoľvek informácií v nej obsiahnutých (vrátane Obsahu) alebo akéhokoľvek spoliehania sa na Webovú lokalitu alebo Produkty predávané prostredníctvom Webovej lokality v mene Dodávateľov, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti alebo inak. Používatelia by si mali byť vedomí toho, že používajú Webovú lokalitu a jej Obsah na vlastné riziko.
2. Nič v týchto Obchodných podmienkach nevylučuje alebo neobmedzuje zodpovednosť Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd za prípad smrti alebo osobného zranenia v dôsledku nedbanlivosti alebo podvodu zo strany Travelist Sp. z o.o. alebo Secret Escapes Ltd.
3. Pri tvorení Obchodných podmienook bolo vynaložené maximálne úsilie, aby tieto Obchodné podmienky prísne dodržiavali príslušné právne predpisy ako je britský zákon Unfair Contract Terms Act z roku 1977. V prípade, že niektorá z týchto Obchodných podmienok bude posúdená ako nezákonná, neplatná alebo inak nevymožiteľná, táto podmienka bude považovaná za oddeliteľnú od týchto Obchodných podmienok a nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť zvyšných Obchodných podmienok.
4. Používateľ súhlasí s tým, že Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd a členovia predstavenstva, konatelia, pracovníci, konzultanti, agenti, sprostredkovatelia, akcionári, partneri, pridružené subjekty alebo dodávatelia nie sú zodpovední vzhľadom k Používateľovi za akúkoľvek priamu stratu alebo škodu, predvídateľnú alebo inú, vrátane nepriamych, následných, osobitných alebo exemplárnych škôd vyplývajúcich z používania Webovej lokality alebo akéhokoľvek spoliehania sa na Webovú lokalitu alebo Produkty predávané prostredníctvom Webovej lokality v mene Dodávateľov, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), porušenia zákonnej povinnosti alebo inak. Používatelia by si mali byť vedomí toho, že používajú Webovú lokalitu a jej Obsah na vlastné riziko. Používateľ sa zároveň vzdáva voči spoločnosti Travelist sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd, a tiež členom predstavenstva, konateľom, pracovníkom, konzultantom, agentom, sprostredkovateľom, akcionárom, partnerom, pridruženým subjektom alebo dodávateľom (vrátanie nárokov na základe nedbalosti týchto osôb), náhrady za akékoľvek straty alebo škody vzniknuté v súvislosti s používaním tejto Webovej lokality.
5. V prípade, že ktorákoľvek zo strán týchto Obchodných podmienok nedokáže uplatniť svoje právo alebo opravný prostriedok obsiahnutý v tomto dokumente, nesmie to byť interpretované ako vzdanie sa tohto práva alebo opravného prostriedku.
6. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi týmito Obchodnými podmienkami a ich predchádzajúcimi verziami, prednosť majú ustanovenia týchto Obchodných podmienok, pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak.
§12 Oznamy
1. Všetky oznámenia/komunikácie nám musíte doručiť emailom na info@travelist.sk.
2. Takéto oznámenie bude považované za prijaté 3 dni po podaní na poštu v prípade zásielky 1. triedy, v deň odoslania, ak bude emailová správa prijatá počas pracovného dňa a v nasledujúci pracovný deň, ak bude emailová správa odoslaná cez víkend alebo v deň pracovného voľna.

§13 Rozhodujúce právo a jurisdikcia
1. Tieto Obchodné podmienky a vzťah medzi Vami a spoločnosťou Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd sa budú riadiť a interpretovať v súlade so zákonmi Anglicka a Walesu (vo vzťahu k zmluvným a mimozmluvným záležitostiam). Spoločnosť Travelist Sp. z o.o. a Secret Escapes Ltd aj Vy súhlasíte s tým, že sa podriadite výlučnej jurisdikcii súdov Anglicka a Walesu.

§14 Vyššia moc
1. Akékoľvek meškanie alebo neplnenie zo strany Secret Escapes Ltd v zmysle týchto Obchodných podmienok nebude považované za porušenie týchto Obchodných podmienok a bude ospravedlnené do tej miery, v akej bolo zapríčinené udalosťou, ktorá bola mimo kontrolu spoločnosti Secret Escapes Ltd, okrem iného, vyššou mocou, výpadkom prúdu, prírodnou katastrofou, uzatvorením vzdušného priestoru a vládnymi obmedzeniami, nepriaznivými alebo veľmi sťaženými poveternostnými podmienkami, štrajkami, občianskymi nepokojmi alebo ich hrozbou, alebo vojnou alebo jej hrozbou.
§ 15 Platobné podmienky
1. Akceptujeme len platby kreditnou alebo debetnou kartou, cez PayPal alebo platbu bankovým prevodom.
a. v prípade platby bankovým prevodom Používateľ dostáva na emailovú adresu detaily úhrady bankového prevodu a je povinný poslať zálohu alebo celu sumu rezervácie na číslo účtu Travelist Sp. z o.o. do 3 pracovných dní od dňa poslania Používateľovi detailov na úhradu bankového prevodu.
b. po zvolení spôsobu platby kreditnou alebo debetnou kartou Používateľ bude požiadaný o zadanie mena a priezviska majiteľa karty, čísla karty, dátumu platnosti karty a bezpečnostného kódu. Spoločnosť Travelist sp. z o.o. bude oprávnená používať údaje uvedené vyššie len pre stiahnutie konkrétnej sumy z karty za rezerváciu urobenú prostredníctvom servisu poskytujúceho platobné služby.
2. Ponúkame jednu, dve, alebo všetky spomenuté spôsoby platby:
a. uhradenie celej sumy vopred
b. platba 30% zálohy na sumu posielanú do Hotela počas rezervácie a zvyšku sumy na úhradu pri príchode
c. platba 30% zálohy na sumu posielanú do Hotela počas rezervácie a zvyšku sumy, čiže 70% ceny rezervácie, najneskôr do 30 dní pred príchodom. Travelist Sp. z o.o. bude Vás informovať o termíne platby zvyšnej časti sumy a tiež o spôsoboch platby a zašle Vám všetky ďalšie potrebné informácie.
V prípade neuhradenia včas zaostávajúcej sumy 70 % za rezerváciu, najneskôr do 30 dní pred príchodom, môže Travelist Sp. o.o. odstúpiť od zmluvy a stornovať rezerváciu. Spoločnosť Travelist Sp. z o.o. Vás bude o tom informovať prostredníctvom e-mailu.

V prípade neuhradenia zostávajúcej sumy 70 % za rezerváciu v určenom termíne, zaplatená záloha vo výške 30% z ceny bude kompenzovaná spoločnosťou Travelist Sp. z o.o. z dôvodu nákladov vynaložených na správne vyplnenie Rezervácie. Pokiaľ ste spoločnosti Travelist Sp. z o.o. zaplatili okrem 30% zálohy nejaké iné poplatky, tie Vám budú okamžite vrátené.

V prípade, že v čase uhradenia zálohy ostáva do príchodu/nástupu na pobyt menej ako 30 dní, ste povinní poslať zvyšných 70% z ceny rezervácie ihneď po obdržaní potvrdenia rezervácie zo stránky www.travelist.sk. Zároveň Vám po uhradení zvyšnej časti platby za rezerváciu odporúčame kontaktovať Zákaznícky servis Travelist a potvrdiť túto úhradu aj telefonicky. Neuhradenie platby v termíne 2 dni od obdržania Rezervácie oprávňuje Travelist Sp. z o.o. do akcií spomenutých v bode b) a c).
3. Pre Vaše pohodlie a v záujme ochrany Vašich platobných údajov všetky platby prebiehajú prostredníctvom zabezpečeného servera nášho online poskytovateľa pre spracovanie platieb a hneď po správnom zadaní všetkých relevantných informácií budú platby automaticky prijaté.
4. Potvrdenie rezervácii Vám bude okamžite zaslané prostredníctvom e-mailu a môžete sa k nemu dostať kedykoľvek pomocou svojho Účtu.
§15 Storno a vrátenie platby
1. V prípade akýchkoľvek otázky ohľadom sumy, ktorú sme stiahli cez Vašu kartu, sa na nás obráťte ihneď. V prípade zistenia, že platba bola vykonaná omylom, príslušnú sumu Vám okamžite vrátime na Vašu kreditnú alebo debetnú kartu.
2. Vrátenie platieb je výlučne na rozhodnutí spoločnosti Travelist Sp. z o.o.
3. Upozorňujeme, že iba poskytujeme platformu pre Používateľov na nákup tovaru od poskytovateľov tretích strán a že ustanovenia o odstúpení od zmluvy o predaji na diaľku podľa britského zákona o Ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku Distance Selling Regulations z roku 2000 sa nevzťahujú na Váš nákup položiek od poskytovateľov tretích strán prostredníctvom tejto Webovej lokality.
§ 16 Kredit a motivačné odmeny
1. Neexistuje žiadny limit na sumu kreditu Secret Escapes, ktorý môžete získať. A veľmi by sme chceli, aby ste o nás povedali všetkým priateľom. Avšak kredit získaný obchádzaním systému, napr. vytváraním viacerých falošných účtov, nebude považovaný za platný a kredit bude pri tomto zistení zrušený.
2. Platnosť kreditu na Vašom účte je 12 mesiacov, pokiaľ nebude určený iný dátum vypršania platnosti.
§17 Zmeny podmienok Zmluvy
1. Spoločnosť Secret Escapes Ltd si vyhradzuje právo na zmeny týchto Obchodných podmienok, ako uzná za vhodné z času na čas, alebo ak to bude vyžadovať zákon. Akékoľvek zmeny budú okamžite uverejnené na Webovej lokalite a Vaše prvé použitie lokality v nadväznosti na zmeny bude považované za akceptovanie novelizovaných Obchodných podmienok.
2. V prípade, že nastanú podstatné zmeny v týchto Obchodných podmienkach, spoločnosť Secret Escapes Ltd vynaloží všetko primerané úsilie, aby Vás informovala, že boli vykonané zmeny, ale je Vašou povinnosťou pravidelne kontrolovať aktualizácie týchto Obchodných podmienok.
3. Každá verzia týchto Obchodných podmienok bude mať dátum účinnosti uvedený na začiatku Obchodných podmienok. Ak to nie je uvedené inak, aktuálne účinné Obchodné podmienky sa vzťahujú na Vaše používanie Webovej lokality a Služby. V prípade, že niektorá z vyššie uvedených podmienok nemôže byť realizovaná, neovplyvní to ďalšie ustanovenia, ktoré zostávajú platné. Zlyhanie alebo oneskorenie pri výkone všetkých alebo aspoň častí vyššie uvedených podmienok spoločnosťou Travelist sp. z o.o. alebo Secret Escapes Ltd neruší žiadne z práv vyplývajúcich z týchto Podmienok.